Start       Om Synenergy       Tjänster       Lediga jobb       Press       Kontakt 

Utbildningar

Vill du veta mer om våra utbildningar, fyll i en intresseanmälan längst ned på sidan.
 

Systematiskt Brandskyddsarbete

Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) är en del av lagen om skydd mot olyckor med krav på en skriftlig redogörelse till kommunen av brandskyddet. Som en följd av lagstiftningen ställs även krav på att man organiserat planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet.

Utbildningen i Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) syftar till att underlätta skydd av medarbetare och lokaler från skador som kan bli följden av en brand. Det kan vara avgörande för verksamhetens fortlevnad. Det ökar säkerhetsnivån och därmed förtroendet för företaget.  
 

Kursinnehåll

 • Lagstiftning
 • Planering av brandskyddspolicy
 • Vad är systematiskt brandskyddsarbete?
 • Brandförlopp och brandrisker
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Riskinventering
 • Kontrollinstruktioner
 • Praktiskt handhavande av checklista
 
 

Brandskyddsutbildning

Brandskyddsutbildningen kan anpassas efter era förutsättningar vilket innebär att du bestämmer vad ni vill ha. Personalen får en skräddarsydd brandskyddsutbildning som passar verksamheten.
 

Kursinnehåll

 • Brandförlopp
 • Förebygga brand
 • Brandrisker
 • Utrymning
 • Handbrandsläckare
 • Brand i kläder
 
 

Heta arbeten

"Heta arbeten" som svetsning, skärning, lödning och arbete med varmluftpistol har orsakat många bränder, men antalet bränder har minskat kraftigt i och med att försäkringsbolagen skärpt sina villkor. Ett av villkoren är att de som hanterar tillfälliga brandfarliga Heta arbeten måste ha utbildning på området och följa de säkerhetsregler och rutiner som har tagits fram.

Utbildningen ger deltagaren ett certifikat på fem år som bevisar kunskaperna att på ett säkert sätt kunna utföra brandfarliga Heta arbeten.
 

Kursinnehåll

 • Allmänt om brandfarliga Heta arbeten
 • Lagar och föreskrifter
 • Brandrisker och säkerhetsregler
 • Bränders uppkomst och förebyggande brandskydd
 • Praktisk släckövning
 • Brandskyddsorganisation
 • Brandkunskap, brandsläckning, släckutrustning
 • Brandfarliga varor samt EX-miljö
 • Tätskiktsarbete
 • Bränder som orsakas av Heta arbeten
 
 

Krishantering

Här får du lära dig att hantera kriser och upprätta en krisplan för ditt företag. Att gå en kurs i krishantering är dessutom en bra investering för framtiden. Många företag saknar tyvärr kunskap och planering för hantera en olycka eller kris.

Människor försöker i regel att undvika kriser och att att saker och ting kan gå fel. Men när olyckan väl är framme är det för sent. Genom att vara väl förberedd kan man ta sitt ansvar och underlätta för omgivningen på bästa sätt.
 

Kursinnehåll

 • Arbetsfördelning
 • Att bygga en krisgrupp
 • Att sprida kunskap om krisplanen
 • Att testa, utvärdera och utveckla planen
 • Dokumentera händelsen
 • Emotionell första hjälp
 • Vad ingår i en krisplan
 • Vad är egentligen kris och katastrof
 
 

Avlastande samtal

När man drabbas av olyckor och allvarliga händelser påverkas man på olika sätt. För många kan det vara svårt att återgå till normala vardagslivet. Efterreaktioner kan kvarstå under lång tid. De starka intryck som man bär med sig kan ge upphov till ångest, sömnstörningar, koncentrationssvårigheter, nedstämdhet etc.

De drabbade bör få möjlighet att bearbeta sina intryck från en påfrestande upplevelse och därigenom minska risken för långvariga efterreaktioner.
 

Kursinnehåll

 • Reaktioner i stress- och krissituationer
 • Efterreaktioner
 • Kamratstöd – avlastande samtal – debriefing
 • Handledarrollen
 • Samtalsmetodik
 • Genomföra samtal i grupp
 
 

Kamratstöd

Människor som har utsatts för starka, psykiska stressituationer är oftast i behov av någon form av stöd. Att få ett gott bemötande, en klapp på axeln och förståelse från omgivningen kan vara avgörande för en människas fortsatta hälsa och välmående.

Kamratstöd handlar om spontana stödinsatser till en vän som har det svårt. Kursen ger dig grundläggande kunskap om normala och förväntade stressreaktioner samt hur du bemöter och förhåller dig till en medmänniska i kris.
 

Kursinnehåll

 • Krisens fyra faser
 • Reaktioner
 • Bemötande
 • Samtalsmetodik
 • Kommunikation
 

  Intresseanmälan

Är du intresserad av att boka någon av våra utbildningar eller veta mer. Skicka in en intresseanmälan genom formuläret nedan.

*
*
*
 
SYNENERGY AB

KONTAKT

Tel växel +46 (0) 10 210 95 20

POST- OCH BESÖKSADRESS

August Barks gata 23 B
421 32 Västra Frölunda

SÄTE
Stockholm
 
 
Läs mer om Sellihca på deras webb